LEON PINKOWSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Strz. Leon Pinkowski, 50 lat, gajowy, żonaty.

2. i 3. Data i okoliczności zaaresztowania; nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

10 lutego 1940 r. zostałem wywieziony do ZSRR, Kraj Ałtajski, i tam pracowałem na robotach przymusowych w lesie.

4. Opis obozu, więzienia:

Teren bagnisty, mieszkałem w barakach drewnianych. Mieszkanie było bardzo niewygodne, a to mianowicie było bardzo dużo pluskiew, myszy i szczurów, brak higieny. W tym obozie było nas, zesłańców, ok. 30 rodzin.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Stosunki między nami były dobre, z wyjątkiem Michała Andruszyna, który donosił o wszystkich naszych rozmowach, co się tyczyły władz sowieckich. Michał Andruszczyn pochodził rodem z Polski, z Łaszkowca [Ułaszkowce], pow. czortkowski, woj. tarnopolskie.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Do pracy wstawałem o 4.00 rano i pracowałem do godz. 19.00. Praca była bardzo ciężka, normy były wysokie [?]: dwa i pół tysiąca karbów dla spuszczenia z sosny żywicy. Wynagrodzenia otrzymywałem pięć rubli dziennie. Za otrzymane pieniądze musiałem żyć, płacić mieszkanie i kupować sobie ubranie, jak również i obuwie.

Życia kulturalnego i oświatowego wcale nie było.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD do Polaków wrogi i nieprzychylny. W czasie badania pytali się mnie, dlaczego byłem gajowym i czy należałem do stronnictw politycznych lub do związków.

W czasie badania byłem wypytywany, żebym wydał swych kolegów, kto kim był w Polsce i działał przeciw komunie. Propaganda komunistyczna była prowadzona między nami przez miejscowych politruków. Mówiono nam, że Polski nie ma i nie będzie. Politruki mówili nam, że jak rękę odetnie i nie zrośnie się, tak i Polski nie będzie.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomocy lekarskiej nie było wcale, jak również i szpitali. Śmiertelność była, zmarło siedem osób, [m.in.] dwóch braci Szydłów, imion nie pamiętam.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Listy z kraju miałem, od dzieci.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

W 1941 r. zostałem zwolniony z obozu. Z Rosji Sowieckiej wyjechałem ze swą rodziną na terytorium Persji i tam wstąpiłem do armii polskiej.

W zimie, podczas silnych, 45-stopniowych mrozów chodziłem w podartych trzewikach i lichym ubraniu, nogi musiałem okręcać szmatami. Gdy nie poszedłem do pracy, to w sklepie nie sprzedali mi artykułów spożywczych.

11 marca 1943 r.