HELENA PODOLSKA

Kielce, dnia 19 stycznia 1949 r. o godz. 9.00 Gałka Stanisław z Referatu Śledczego Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Kielcach, z polecenia Wiceprokuratora Rejonu Prokuratury Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 16 grudnia [?] 1948 r., przy udziale protokolanta Łukasika Józefa z Referatu Śledczego, przesłuchał niżej wymienioną w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i pouczona o treści art. 140 K.K. zeznała, co następuje:


Imię i nazwisko Podolska Helena
Imiona rodziców Bronisław i Maria
Wiek 63 lata
Miejsce urodzenia Warszawa
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód lekarz dentysta
Miejsce zamieszkania Kielce, ul. Prosta 27
Stosunek do stron obca

Na jesieni 1939 r. po zajęciu przez wojska niemieckie terenu Polski, przywieźli Niemcy pierwszych jeńców polskich do obozu, który był założony w koszarach 4 Pułku Piechoty Legionów przy ul. Prostej, zaraz po zajęciu Kielc.

W jakiej ilości przywozili Niemcy jeńców polskich, tego nie jest mi wiadomo. Obóz ten został zlikwidowany pod koniec roku 1939. W obozie tym przebywali tylko jeńcy polscy. Przez czas istnienia tego obozu przeszło przez ten obóz około 10 000 jeńców.

Nie jest mi wiadomo, aby jeńców polskich używano do jakichś robót. Niemcy żywili jeńców bardzo marnie, przeważnie żywiła tych jeńców ludność kielecka, bo Niemcy nie wzbraniali podawać żywności.

Żadnych egzekucji w tym obozie Niemcy nie wykonywali. Obóz ten był tylko przejściowy, w którym gromadzili większą ilość jeńców i wywozili dalej.

Izby chorych w tym obozie nie było, ponieważ chcieli założyć w moim budynku.

Nazwiska Niemców, którzy pełnili służbę w tym obozie nie są mi znane, jak również nazwiska Polaków, którzy przebywali w tym obozie, też nie są mi znane.

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.