JAN CHORZEWA [?]

PROTOKÓŁ

przesłuchania świadków w sprawie zbrodni popełnionych przez hitlerowskich okupantów w Polsce

Miejscowość: Ostrówki
Gmina: Szóstka
Powiat: radzyński
Województwo: lubelskie

Data i rodzaj dokonanego czynu: 1940 r., aresztowanie

1. Nazwiska, wiek, płeć pokrzywdzonych i ich adresy:

Jóźwik Dominik, 39 lat, Ostrówki.

2. Nazwiska i adresy świadków:

Chorzewa [?] Jan, Ostrówki.

3. Nazwiska, przynależność wojskowa lub cywilna, stanowiska służbowe i ew. adresy sprawców:

Gestapo, Radzyń.

4. Dowody zbrodni lub dokumenty, jakie świadek lub pokrzywdzony dołącza:

Zawiadomienie – telegram.

5. Przebieg dokonanego przestępstwa:

Aresztowany, wywieziony do Radzynia, stąd do Lublina, z Lublina do Oświęcimia.

6. Gdzie przestępstwo popełniono:

Zginął w obozie koncentracyjnym.

7. Czy w wyniku popełnionego przestępstwa nastąpiła śmierć, kalectwo, trwała niezdolność, ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia – zniekształcenie ciała, względnie zeszpecenie lub inne?

Śmierć.

Zgodność powyższych danych z rzeczywistym stanem faktycznym poświadczył przedstawiciel władzy [nieczytelne].