JÓZEF MUSIAŁOWICZ
BRONISŁAW OSTAPOWICZ
ALEKSANDER SZCZEPANIUK

PROTOKÓŁ

przesłuchania świadków w sprawie zbrodni
popełnionych przez hitlerowskich okupantów w Polsce

Miejscowość: Turów
Gmina: Szóstka
Powiat: radzyński
Województwo: lubelskie
Data i rodzaj dokonanego czynu: 18 marca 1942 r., zaaresztowany mąż Aleksander Szczepaniuk

1. Nazwiska, wiek, płeć pokrzywdzonych i ich adresy:

Szczepaniuk Aleksandra (55 lat), żona, Turów-Niwki.

2. Nazwiska i adresy świadków:

Ostapowicz Bronisław, Szczepaniuk Aleksander, Musiałowicz Józef.

3. Nazwiska i przynależność wojskowa lub cywilna, względnie stanowiska służbowe i ew. adresy sprawców:

Gestapo z Radzynia i [nieczytelne] z Turowa.

4. Dowody zbrodni lub dokumenty, jakie świadek lub pokrzywdzony dołącza (fotografie, ogłoszenia, listy, afisze):

5. Przebieg dokonanego przestępstwa:

Zabrany z domu, przewieziony do Radzynia, gdzie przebywał przez trzy tygodnie.

Męczony, aby wydać miejsce pobytu syna Sylwestra.

6. Gdzie przestępstwo popełniono (w obozie koncentracyjnym, na wolności, czy w więzieniu śledczym):

W więzieniu śledczym w Radzyniu.

7. Czy w wyniku popełnionego przestępstwa nastąpiła śmierć, kalectwo, trwała niezdolność, ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia – zniekształcenie ciała, względnie zeszpecenie lub inne?

Śmierć.

Zgodność powyższych danych z rzeczywistym stanem faktycznym poświadczył przedstawiciel władzy [nieczytelne].