ANIELA WCZEŚNIAK

Brzeście, dnia 11 września 1948 r. o godz. 13.00 ja, komendant Cichoński Walenty z Posterunku MO w Pińczowie, działając na mocy: polecenia ob. Wiceprokuratora, wydanego na podstawie art. 20 przepisów wprowadzających KPK, art. 257 KPK z powodu nieobecności Sędziego na miejscu, wobec tego, że zwłoka groziłaby zanikiem śladów lub dowodów przestępstwa, które do przybycia Sędziego uległyby zatarciu, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 KPK, przesłuchałem niżej wymienioną w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o: ważności przysięgi złożył przepisaną przysięgę, prawie odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 KPK, odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 KK oświadczył:


Imię i nazwisko Aniela Wcześniak
Imiona rodziców Wojciech i Zofia z Cierlików
Data i miejsce urodzenia 14 marca 1914 r., Brzeście, gm. i pow. Pińczów
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolniczka
Miejsce zamieszkania Brzeście, gm. i pow. Pińczów
Stosunek do stron żona zamordowanego Wcześniaka Franciszka

W sprawie niniejszej wiadomo mi jest, co następuje: W roku 1944, nocą, z dnia 10 na 11 listopada, przyjechali do Brześcia samochodem Niemcy w sile około 20 osób. W dniu tym około godziny 4.00 przysz[ło] do mieszkania mojego 2 osobników, ubran[ych] w czarne płaszcze. Osobnicy ci rozmawiali po polsku. Zabrali wtenczas mojego męża Wcześniaka Franciszka, s. Tomasza, oraz zabrali Religę Stanisława, zam. na zachodzie, adresu nie znam. Męża mojego wraz z Wcześniakiem Franciszkiem, s. Augustyna, Rajkowki Ludwik, Gondek Piotr, Wróbel Michał, Gorzałek Franciszek, Rumaniec Jan, Rumaniec Adam, Wolski Franciszek, Wróbel Franciszek, Badurak Stanisław, Gręda Jan – wszystkich ww. Niemcy zaprowadzili na pola obok wsi i rozstrzelali.

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.