LEON BURDANOWICZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Leon Burdanowicz [nieczytelne], nr poczty polowej 163, rocznik 1919, rolnik, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

10 lutego 1940 roku wywieziony na posiołek wraz z rodziną z osady Sinków, woj. Tarnopol, pow. Radziechów.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca przymusowych robót:

Kołchoz Kopytowo, obłast wilicigowska [rajon solwyczegodzki?].

4. Opis obozu, więzienia itp. (teren, budynki, warunki mieszkaniowe, higiena):

Kołchoz ubogi, teren bagnisty, mieszkania to baraki, w każdym po pięćset osób i pełno robactwa.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców (narodowość, kategoria przestępstw, poziom umysłowy i moralny, wzajemne stosunki etc.):

Sami Polacy, było 4 tys. osób.

6. Życie obozu, więzienia itp. (przebieg przeciętnego dnia, warunki pracy, normy, wynagrodzenie, wyżywienie, ubranie, życie koleżeńskie i kulturalne itd.):

Życie złe. Jak nie wyrobił normy, to nie dostał jeść. Pracowałem na rzece przy spławie drzewa, a norma wypadała na ośmiu chłopa sto płyt do tratew. Wynagrodzenie 15 rubli i prawo kupienia ubrania i jedzenia. Koleżeńskość: nienawiść jednego do drugiego ze względów otoczenia ob. sowieckich.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków (sposób badania, tortury, kary, propaganda komunistyczna, informacje o Polsce etc.):

Złe odnoszenie się względem Polaków. Szeroka propaganda komunistyczna.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność (wymienić nazwiska zmarłych):

Pomocy lekarskiej nie było. Zmarli Stefania Burdanowicz, Czesława Dubel, Tadeusz Dubel i wielu innych.

9. Czy i jaka łączność była z krajem i rodziną?

Była [łączność] pocztowa z krajem.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

5 stycznia 1942 roku zwolniony, powołany na komisję poborową w Kitabie, do wojska zostałem przyjęty w Guzor 8 lutego 1942 r.