CZESŁAW GULCZYŃSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Porucznik Czesław Gulczyński, 42 lata, oficer służby stałej, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wywieziony 10 lipca 1940 r. z Litwy (obóz Kalwaria) do ZSRR.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Kozielsk do 12 lipca 1941, Griazowiec do 27 sierpnia 1941 r.

4. Opis obozu, więzienia itp. (teren, budynki, warunki mieszkaniowe, higiena):

Obóz jeńców w Kozielsku po byłym klasztorze prawosławnym, zakwaterowanie w cerkwiach i zniszczonych budynkach klasztornych, wszędzie pluskwy.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców (narodowość, kategoria przestępstw, poziom umysłowy i moralny, wzajemne stosunki etc.):

Oficerowie i podoficerowie armii polskiej.

6. Życie w obozie, więzieniu itp. (przebieg przeciętnego dnia, warunki pracy, normy, wynagrodzenia, wyżywienie, ubranie, życie koleżeńskie i kulturalne):

W obozie oficerów nie zmuszano do prac, podoficerowie i szeregowi pracowali wewnątrz przy pracach porządkowych.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków (sposób badania, tortury, kary, propagand komunistyczna, informacje o Polsce etc.):

Propaganda rozpoczęła się od samego początku pobytu w obozie. Badania przeważnie szły w kierunku wyłapywania oficerów i podoficerów oraz pracowników oddziału II, którzy w dużej liczbie już nie [nieczytelne].

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność (wymienić nazwiska zmarłych):

Śmiertelność na ogół mała, pomoc lekarska niewystarczająca.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Od listopada 1941 r. zezwolono pisać listy. Otrzymywaliśmy odpowiedzi.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony z obozu na mocy amnestii* 27 sierpnia [1941 r.] i zaraz przekazany do armii polskiej w ZSRR.

* Cóż to za amnestia? Chyba w cudzysłowie.