KAZIMIERZ SANOSZCZUK

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kan. Kazimierz Sanoszczuk, 21 lat, kawaler.

2. Data i okoliczności aresztowania:

18 czerwca 1940 r.

3. Nazwa obozu, więzienia, miejsca robót przymusowych:

Bazymianka [Bezimianka], Kowel; kopanie dróg.

4. Opis obozu, więzienia:

Obóz był nad rzeką Samara, liczył przeszło 20 tys. ludzi, baraki bardzo złe. Warunki mieszkaniowe w więzieniu bardzo złe, higieny w ogóle nie było.

5. Skład więźniów, jeńców:

Narodowość w łagrze: Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Uzbecy, Żydzi. Kategoria przestępstw: 30 proc. [stanowili] polityczni, 60 proc. – przestępcy pospolici. Poziom umysłowy bardzo zły, wzajemne stosunki złe.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Rano o godz. 3.00 pobudka. O 4.00 przystępowaliśmy [?] do roboty, przerwa obiadowa: pół godziny. Koniec roboty wiosną: o 18.00. Norma: 14 m3. Wyżywienie i ubranie złe, życie koleżeńskie dość dobre.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD do Polaków zły. Sposób badania: bicie, wsadzanie igły pod paznokcie, karcer z wodą.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska i szpitalna bardzo słaba. Pozostali w łagrze: Czesław Banach, Kazimierz Ruczyński.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?

Listowna.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

3 września 1941 r. Do wojska wstąpiłem 10 września 1941 r.