WALERIAN SDERDAKOWSKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kan. Walerian Serdakowski, 20 lat, uczeń, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

23 marca 1940 r. aresztowany nocą w domu, w Brześciu nad Bugiem.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Więzienia: Brześć nad Bugiem, Mińsk, Kirow, Swierdłowsk, Nowosybirsk, Krasnojarsk, obóz Ingasz (Krasnojarski Kraj).

4. Opis obozu, więzienia:

Obóz składał się z dziesięciu baraków. W baraku były cztery sale, w których mieściło się ok. 120 więźniów. W sali porobione były nary piętrowe, między którymi gnieździły się pluskwy. Spało się na gołych deskach, pod jednym kocem. Okna niskie, zaduch itp.

5. Skład jeńców, więźniów, zesłańców:

Obóz składał się z różnych narodowości. Byli tam Polacy, Rosjanie, Chińczycy, Łotysze, Litwini. Siedzieli za kontrrewolucję. Stosunki między więźniami wrogie.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Pobudka o 5.00, śniadanie, o 6.00 szliśmy do pracy i robiliśmy do 18.00. Wyżywienie złe, ubranie jeszcze gorsze.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek NKWD do Polaków wrogi. W celu [wydobycia] zeznań używano tortur, np. bicie, głodzenie, karcer itp.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska słaba, śmiertelność duża. Nazwisk zmarłych nie pamiętam.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodziną?

Za pomocą poczty.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

26 grudnia 1941 r. Wprost z łagrów własnym środkiem przyjechałem do Lugowoi [Ługowoje].