KAZIMIERZ BARTOSIAK

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Sap. Kazimierz Bartosiak, 45 lat, rolnik, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wzięty do niewoli 23 września 1939 r. w Horochowie.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Zahorce, Radziwiłłów, Filipowicze, Wojtowce [Wójtowice], Wołoczyska, Starobielsk.

4. Opis obozu, więzienia:

Stajnie zamienione na baraki, brud, robactwo.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

860 osób, przeważnie Polacy, w mniejszości Białorusini i Ukraińcy. Wzajemne stosunki między Polakami dobre.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca w obozie trwała od 8 do 12 godzin. Normy wygórowane, niemożliwe do wyrobienia. Płaca zależała od wyrobienia normy, tak samo też życie. Za niewyrobienie normy dostawało się marny kocioł. Życie kulturalne – żadne.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek władz NKWD do Polaków i polskości wrogi. Silnie rozwinięta propaganda komunistyczna, codziennie odbywały się obowiązkowe pogadanki prowadzone przez politruka.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska słaba. Śmiertelność: trzy wypadki śmierci tragicznej, nazwisk nie pamiętam.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność z krajem listowna, bardzo utrudniona.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony zostałem wraz ze wszystkimi jeńcami 3 września 1941 r. w Starobielsku i wstąpiłem do armii w Tocku [Tockoje].