MIECZYSŁAW WRZOSEK

Mieczysław Wrzosek
kl. II.
Gimnazjum Biskupie w Siedlcach

Jak uczyłem się podczas okupacji niemieckiej

Podczas okupacji niemieckiej chodziłem do szkoły powszechnej w Miedznie [Miedznej]. Niemcy w pierwszych latach swej okupacji odnosili się łagodniej do szkół polskich. Z czasem wzrastała ich nienawiść, a głównie do nauczycieli. Żandarmi poczęli aresztować i rozstrzeliwać lub wywozić do różnych obozów. Szkoły w Polsce zaczęły upadać. W budynkach szkolnych mieszkało wojsko okupacyjne. Niemcy nie pozwolili drukować nowych książek do nauki, a głównie do nauki języka polskiego, historii i geografii. Nauczyciele chętnie stawali do walki z Niemcami i uczyli po kryjomu zakazanych przedmiotów.

Ja, choć miałem bardzo daleko do szkoły, chodziłem, nie zwracając uwagi na mrozy i śniegi w zimie. W zimie można się było łatwo przeziębić, ponieważ budynki szkolne były bardzo mało opalane z powodu braku drzewa. W domu uczyłem się z podręczników historii i geografii.

Podczas okupacji było bardzo trudno uczęszczać do szkół wyższych, ponieważ były bardzo ciężkie warunki – lokalowe i materialne. Dużo młodzieży nie miało odpowiednich warunków, ażeby chodzić do szkół wyższych w miastach, i spędzała czas w domu bez pracy.

Podczas okupacji niemieckiej czytałem bardzo mało książek, ponieważ wszystkie książki z bibliotek były zabrane przez Niemców. Część książek zatrzymali nauczyciele i wypożyczali dzieciom po kryjomu.