GRZEGORZ JAROSZYŃSKI

Grzegorz Jaroszyński
II Państwowe Gimnazjum i Liceum
im. Hetmana Jana Zamoyskiego
w Lublinie

W czasie okupacji niemieckiej uczęszczałem legalnie do trzeciego, czwartego, piątego i szóstego oddziału Szkoły Powszechnej nr 1 w Lublinie. Ponieważ w szkole tej nie uczono takich przedmiotów, jak historia, geografia, język polski (tylko częściowo był przerabiany), zapisałem się na tajne komplety, na których douczałem się brakujących przedmiotów. Uczyliśmy się w mieszkaniach jednej z nauczycielek, naszym lub jednego z kolegów.

Po skończeniu programu szkoły powszechnej zdałem egzamin do pierwszej klasy gimnazjum. Odbył się on w mieszkaniu jednego z kolegów. Kurs pierwszej klasy gimnazjalnej przerabiałem w takich samych warunkach jak przedtem przedmioty szkoły powszechnej. Język polski i historię starożytną wykładała nam moja matka w naszym mieszkaniu, geografię, matematykę, zoologię i inne – jedna profesorka tymczasowo ucząca w szkole powszechnej.

Mieliśmy bardzo mało podręczników i musieliśmy zapisywać każdy wykład.

Taki stan rzeczy trwał aż do oswobodzenia spod niemieckiej okupacji. Gdy zostały utworzone gimnazja, zapisałem się do Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, gdzie zdałem pomyślnie egzamin do klasy drugiej. Obecnie ukończę niedługo klasę trzecią.