ANTONI BUBRZYCKI

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Kpr. Antoni Bubrzycki, rolnik, zamieszkały we wsi Konarzyce, gm. Kupiska [Kupiski], pow. Łomża, żonaty.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Zostałem wywieziony przez NKWD 10 lutego 1940 r. jako osadnik wojskowy do Archangielska.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Obóz wysiedleńców nazywał się lesopunkt Soluga.

4. Opis obozu, więzienia:

Obóz to sami Polacy. Mieszkanie było w barakach drewnianych. Warunki mieszkaniowe bardzo złe, ponieważ mieszkało nas 70 osób w jednym mieszkaniu. Higiena była zła, ponieważ nie można było utrzymać czystości ze względu na ścisk.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Wysiedleńcy to sami Polacy w liczbie półtora tysiąca ludzi o poziomie niskim. Stosunki koleżeńskie były dobre.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Życie obozowe było bardzo złe. Każdy myślał, aby zdobyć kęs chleba dla swej rodziny. Odżywianie było marne. Pracę wykonywałem w lesie przy rąbaniu drzewa, zarabiałem trzy ruble dziennie. Zarobek ten nie wystarczał na przeżycie z rodziną, która składała się z siedmiu osób. Z ubrania otrzymałem jednorazowo kurtkę kufajkę. Rodzina nie otrzymała żadnych ubrań, a obywała się przywiezionymi z kraju.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Stosunek NKWD był bardzo zły. Obchodzili się z nami w sposób arogancki, grozili osadzeniem w areszcie za niewyrobienie normy. Normy były wyznaczane: do wyrobienia ośmiu metrów kubicznych. Badań ze mną nie przeprowadzano.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Pomoc lekarska zła – brak lekarstw i innych przedmiotów. Wypadków śmiertelnych było dużo. Zmarło przeszło 300 osób, w tym jedno z moich dzieci, półtoraroczne.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Wiadomości otrzymywałem z kraju od sióstr i znajomych, którzy mi dopomagali w życiu.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

28 sierpnia 1942 r. przyjechałem do Teheranu i 14 września zostałem powołany do wojska polskiego.