Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje, ��e wraz z innymi Polakami zosta�� aresztowany w poci��gu i poddany brutalnym przes��uchaniom, podczas kt��rych zosta�� oskar��ony o przynale��no���� do konspiracji.]
No results