Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zosta�� aresztowany ze wzgl��du na pe��nion�� funkcj�� so��tysa i informatora policji. Pocz��tkowo zosta�� osadzony w wi��zieniu w Grodnie, nast��pnie trafi�� do ��agru, gdzie pracowa�� jako cie��la. Opisuje warunki ��ycia i pracy. Po zwolnieniu wst��pi�� do armii Andersa.]
No results