Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Bardzo dok��adny opis prze��y�� by��ego ��agiernika. Informuje, co dzia��o si�� u niego w obozie ��� praca ponad si��y, g��odowe racje ��ywno��ciowe, nadu��ycia w��adz ��agru.]
No results