Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kolonista wywieziony 10 lutego 1940 r. do obwodu archangielskiego. Trudne warunki bytowe, ci����ka praca, wiele os��b zmar��o z wycie��czenia. Zwolniony we wrze��niu 1941 r., do armii dotar�� w lutym 1942 r.]
No results