Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kr��tkie zeznanie dotycz��ce selekcji i gazowania transport��w ��ydowskich w KL Auschwitz. ��wiadek podkre��la rol��, jak�� odegra�� w tym dr Horst Fischer.]
No results