Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz dotycz��cy funkcjonowania obozu pracy w Tar��owie, dzia��aj��cego od wrze��nia 1944 do stycznia 1945 r. Niemcy wykorzystywali tam Polak��w do pracy przymusowej na linii frontu nad Wis����. Cz������ wi����ni��w zosta��a rozstrzelana.]
No results