Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz dotycz��cy obozu w p����niejszych koszarach 4. Pu��ku Piechoty Legion��w w Kielcach. Ob��z istnia�� od 10 do 20 wrze��nia 1939 r. Przesz��o przez niego ok. 1200 os��b.]
No results