Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz kr��tko informuj��cy o mordach na polskiej ludno��ci cywilnej we wsi Baran��w dokonanych w dniach 5 sierpnia, 20 sierpnia i 21 grudnia 1942 r. przez niemieck�� ��andarmeri��. Rozstrzelano dziewi���� os��b.]
No results