Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz kr��tko informuj��cy o mordach na polskiej ludno��ci cywilnej we wsi Kijanka dokonanych w dniach 5 sierpnia i 3 wrze��nia 1943 r. przez niemieck�� ��andarmeri��. Rozstrzelano dwie osoby.]
No results