Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz kr��tko informuj��cy o mordzie na polskiej ludno��ci cywilnej we wsi Skarbka Dolna dokonanym 21 pa��dziernika 1943 r. przez niemieck�� ��andarmeri��. Rozstrzelano osiem os��b.]
No results