Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz kr��tko informuj��cy o mordzie na polskiej ludno��ci cywilnej we wsi W��lka P��tkowska dokonanym w dniach 13 lipca i 20 wrze��nia 1943 r. przez niemieck�� ��andarmeri�� i Gestapo. Rozstrzelano osiem os��b.]
No results