Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Opis wycofywania si�� przed nacieraj��cymi oddzia��ami niemieckimi na warszawskim Powi��lu. Ostatecznie ���Ukrai��cy��� otoczyli dom, w kt��rym ukry��a si�� ludno���� cywilna. Wychodz��cy z niego m����czy��ni byli na miejscu rozstrzeliwani.]
No results