Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Protok���� z przes��uchania bp Adama Sapiehy, kt��ry opowiada o swoich interwencjach u w��adz niemieckich w sprawie ul��enia okrutnej doli ludno��ci w Polsce pod okupacj�� niemieck��.]
No results