Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwany mieszka�� w s��siedztwie wi��zienia Gestapo przy al. Szucha 25. Do jego mieszkania dochodzi��y odg��osy brutalnych przes��ucha��, by��o wida�� przywo��onych i odwo��onych wi����ni��w oraz rozstrzelania. Zeznaje r��wnie��, ��e by�� ��wiadkiem przeprowadzania egzekucji os��b z��apanych w czasie Powstania Warszawskiego.]
No results