Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��ony dra J��zefa Lewickiego, pedagoga zaanga��owanego w dzia��alno���� podziemn��, zatrzymanego przez Gestapo 4 lipca 1942 r., rozstrzelanego wed��ug relacji ��wiadk��w dzie�� p����niej w bramie domu przy ul. Orlej 4.]
No results