Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o dzia��aniach powsta��czych i budowaniu barykad w obr��bie ul. Che��mskiej po 15 sierpnia 1944 r. M����czyzna opisuje rozlokowanie szpitali Ujazdowskiego i ��w. Ducha przy ul. Che��mskiej 19 w Zak��adzie Opatrzno��ci Bo��ej, a tak��e w Fabryce Matuszewskiego i w Zak��adzie im. Rago w obr��bie ul. Jedwabniczej. Mimo wywieszenia na budynkach chor��gwi Czerwonego Krzy��a, by��y one bombardowane i ostatecznie 14 wrze��nia zosta��y doszcz��tnie zniszczone.]
No results