Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja kobiety z zaj��cia szpitala przy ul. D��ugiej 7, gdzie przebywa��a razem z rannym bratem. Zeznaje ona, ��e Niemcy wkroczyli do budynku 2 wrze��nia 1944 r., by��a ��wiadkiem, jak Niemcy wrzucali granaty do sal szpitalnych. Zosta��a oddzielona od brata i nie widzia��a jego egzekucji w okolicy pl. Zamkowego ��� o tym, ��e zosta�� zabity, dowiedzia��a si�� od Niemc��w. Widzia��a za to w pobli��u szpitala mn��stwo cia�� zamordowanych cywil��w.]
No results