Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja kobiety, kt��rej znajome zosta��y stracone w egzekucji. Zeznaj��ca by��a p����niej ��wiadkiem egzekucji na pl. Teatralnym. W czasie Powstania Warszawskiego by��a sanitariuszk��, a po jego upadku zosta��a wywieziona przez Pruszk��w do KL Auschwitz, gdzie przebywa��a do nadej��cia Sowiet��w.]
No results