Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ksi��dza, kt��ry pe��ni�� pos��ug�� duszpastersk�� w szpitalu powsta��czym przy ul. D��ugiej 7. Widzia�� on, jak 2 wrze��nia 1944 r., podczas zajmowania szpitala, odzia��y SS i ukrai��scy kolaboranci mordowali i palili ��ywcem rannych. Do mord��w dosz��o r��wnie�� w punkcie opatrunkowym na ul. Kili��skiego 3 oraz w trakcie przemarszu rannych przez pl. Zamkowy.]
No results