Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja m����czyzny, kt��ry le��a�� ranny w szpitalu powsta��czym przy ul. D��ugiej 7. Dnia 2 wrze��nia 1944 r. by�� ��wiadkiem mordowania rannych w szpitalu przez odzia�� SS oraz ograbienia ich przez w��asowc��w. ��wiadkowi uda��o si�� ukry��, kilka dni p����niej zosta�� ewakuowany do szpitala przy ko��ciele karmelit��w.]
No results