Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja mieszkanki domu przy ul. Marsza��kowskiej 33. Wraz z pozosta��ymi mieszka��cami domu sp��dzono j�� w al. Szucha, konwojowali ich ���Ukrai��cy���, kt��rzy byli brutalni i dopuszczali si�� grabie��y. Kobiety i m����czy��ni zostali rozdzieleni, kobiety wykorzystano jako ��ywe tarcze dla czo��g��w ��� te, kt��re prze��y��y, zosta��y wypuszczone nast��pnego dnia. ��wiadek przytacza informacje o rozstrzelaniu m����czyzn.]
No results