Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja pracownicy zak��ad��w ���Motor��� przy ul. Marsza��kowskiej. Zeznaj��ca opisuje rozstrzelanie 35 m����czyzn w okolicy ul. Chocimskiej. Zosta��a zap��dzona przez ���Ukrai��c��w��� i Niemc��w na al. Szucha i nast��pnie umieszczona jako ��ywa tarcza na jednym z niemieckich czo��g��w stoj��cych u zbiegu ulic 6 Sierpnia, Koszykowej i Al. Ujazdowskich. W momencie rozpocz��cia niemieckiego ataku na powsta��c��w kobiety zacz����y ucieka�� ku pozycjom powsta��czym ��� Niemcy zastrzelili wtedy ok. 50 z nich. ��wiadek opisuje straszne warunki przetrzymywania na Szucha i zn��canie si�� nad kobietami.]
No results