Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja prze��o��onej cywilnej s��u��by sanitarnej ze szpitali powsta��czych na ul. D��ugiej 7 i Podwale 25. Dnia 2 wrze��nia 1944 r. by��a ��wiadkiem mordowania tam rannych przez oddzia��y SS. Wyp��dzona z l��ej rannymi i personelem, podczas marszu w kierunku pl. Zamkowego ponownie widzia��a zabijanie rannych, a tak��e bicie maszeruj��cych.]
No results