Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja sanitariuszki, kt��ra pracowa��a w szpitalu powsta��czym przy ul. Podwale 25. Dnia 2 wrze��nia 1944 r., po zaj��ciu terenu przez Niemc��w, zosta��a wyp��dzona z budynku i znalaz��a si�� w grupie os��b transportowanych w kierunku Pruszkowa. Nie by��a ��wiadkiem mordowania rannych, wie o nim z relacji innych os��b. W drodze do Pruszkowa odzia��y SS bi��y i mordowa��y m��odych m����czyzn.]
No results