Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja sanitariuszki, kt��ra pracowa��a w szpitalu przy ul. D��ugiej 7. Podczas zajmowania szpitala przez Niemc��w zosta��a wyrzucona z budynku. S��ysza��a strza��y oddawane do rannych znajduj��cych si�� w szpitalu, ale nie widzia�� tego na w��asne oczy. Potem znalaz��a si�� w grupie os��b szybko przegnanych z terenu szpitala w kierunku pl. Zamkowego, wi��c nie by��a ��wiadkiem dalszych mord��w na rannych i podpalenia szpitala.]
No results