Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = W��a��ciciel domu na ul. Bema 54. Opu��ci�� Warszaw�� 7 sierpnia 1944 r., a po powrocie zasta�� budynek spalony, a w nim ludzkie szcz��tki, w tym du���� liczb�� drobnych niedopalonych ko��ci. Opowiadano mu, ��e Niemcy gromadzili w budynku grupy os��b niedo������nych, kobiet, dzieci, kalek. Jak s��ysza��, zosta��o tam ��ywcem spalonych 60���70 os��b.]
No results