Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca zosta��a aresztowana, najpierw by��a przetrzymywana w Brze��ciu, a potem wys��ano j�� do ZSRS, gdzie pracowa��a w obozie. Opisuje panuj��ce w nim warunki.]
No results