Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce Brunona Langera, Emilie Machy, Hildegard L��chert, Alice Orlowski i ich dzia��alno��ci w KL Majdanek. ��wiadek ocenia pozytywnie jedynie Mach��, przytacza przyk��ady jej pomocy wi����niom.]
No results