Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce m����czyzny aresztowanego wraz z kolegami 7 sierpnia 1944 r. przez Gestapo, gdy szli do swojego oddzia��u partyzanckiego w lesie. Niebawem zosta�� rozstrzelany na Stadionie Le��nym w Kielcach.]
No results