Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce m����czyzny, kt��ry w 1944 r. zosta�� aresztowany przez ��andarm��w, zamkni��ty w wi��zieniu i rozstrzelany na Stadionie Le��nym w Kielcach.]
No results