Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce syna przes��uchiwanego, kt��ry 21 sierpnia 1944 r. zosta�� aresztowany w Kielcach przez Gestapo i 8 wrze��nia rozstrzelany na Stadionie Le��nym.]
No results