Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety, kt��r�� z domu z ca���� rodzin�� zabra��o NKWD. Ona pocz��tkowo zosta��a w szpitalu, potem przewieziono j�� do rodziny. Ca��a rodzina jej zmar��a. Ona pracowa��a przy za��adunku wagon��w. Razem z kole��ank�� wydosta��a si��, kiedy przyby�� jej m���� ��� wojskowy.]
No results