Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety, kt��rej m���� zosta�� aresztowany 15 pa��dziernika 1943 r. za dzia��alno���� konspiracyjn��. Przes��uchiwana zosta��a wezwana do komisariatu Gestapo, gdzie dowiedzia��a si��, ��e przy m����u znaleziono pras�� podziemn��. Dnia 24 pa��dziernika 1943 r. m����czyzna zosta�� rozstrzelany w egzekucji na S��owiku.]
No results