Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie m����czyzny, kt��ry na polecenie Niemc��w zakopywa�� zw��oki rozstrzelanych 28 czerwca 1944 r. w lesie milejowickim. Zeznaje on, ��e by��o wykopanych ok. 20 grob��w, ����cznie pochowano w nich 40 os��b.]
No results