Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie naocznego ��wiadka, kt��ry w kwietniu 1943 r. widzia��, jak ��andarmeria niemiecka z Kielc rozstrzela��a 16 Polak��w na cmentarzu ��ydowskim w Chmielniku. S��omka zajmowa�� si�� zakopywaniem zw��ok.]
No results