Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie policjanta, kt��ry opowiada o rozstrzelaniu siedmiu os��b na terenie Nowego Korczyna i 30 os��b w niewiadomym miejscu i czasie, a tak��e o masowych grobach oraz o obozie jenieckim, w kt��rym prze��ladowano je��c��w. ��wiadek sam widzia��, jak zabito jednego z nich kijami.]
No results