Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie profesora Uniwersytetu Jagiello��skiego w Krakowie, kt��ry 6 listopada 1939 r. zosta�� aresztowany i wys��any do wi��zienia we Wroc��awiu, sk��d przetransportowano go do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Zwolniony 19 listopada 1940 r. i odes��any do domu z obowi��zkiem regularnego meldowania si�� u gestapo. Wst��pi�� do s��u��by w Zarz��dzie Archiw��w Pa��stwowych.]
No results